Video

boxin-video

วีดีโอศิลปะการต่อสู้รวบรวมเอาไว้ในรูปแบบวีดีโอเพื่อเป็นความรู้ในการปฎิบัติอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งมีศิลปะการต่อสู้ให้เลือกดูดังนี้

1.มวย

2.หย่งชุน

3.คาราเต้

4.มวยสากล

5.ไทเก็ก

6.ยูยิสสู